Vanliga begrepp i Anima

Leveranser
Inredningshandlingarna kan delas upp i leveranser. Varje produkt kan märkas med en leveranskod. Dokumentationen i varje leverans innehåller endast information om de produkter som ingår i leveransen. En leverans kan omfatta produkter från en enda leverantör eller innehålla produkter från en grupp olika leverantörer. Handlingarna anpassas helt till den upphandlingsform som ska tillämpas.

Lokalgrupperna
Vissa rum kan ha något gemensamt. Sådana lokaler kan vi kalla en lokalgrupp. Till exempel kan alla rum på ett våningsplan i ett hus bilda en lokalgrupp. Du kan skapa en lokalgruppskod och märka alla rum som har något gemensamt med lokalgruppsbeteckningen. Du kan även tilldela rummen en area. Anima håller sedan reda på de olika lokalgruppernas areor och kostnad per kvadratmeter. Du kan skapa så många olika Lokaluppdelningar du vill i ett projekt. Till exempel våningar, leveransetapper, institutioner och så vidare.

Produktkod / -benämning
För att underlätta registrering av produkterna ger du varje klart definierad produkt en produktkod. Denna kan du fritt utforma för olika kategorier inredning. Koden använder du vid registrering av produktens förekomst i de olika rummen.

Samlingskoder
En kraftfull rutin för förenkling av registreringsarbetet är användningen av samlingskoder. Kombinationer av produkter kan förtecknas under en gemensam kod, samlingskoden. Anima tar sedan hänsyn till samlingskodens innehåll vid bearbetningar och utskrifter. Innehållet i samlingskoden kan du när som helst ändra.